Устав Федерации рыболовного спорта Житомирской области PDF Печать E-mail
Creator   
11.11.10 14:21

 

СТАТУТ

Житомирської обласної громадської організації

«Федерація риболовного спорту Житомирської області»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Житомирська Обласна громадська організація «Федерація риболовного спорту Житомирської області» (далі – Федерація) є неприбутковою обласною громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі спільних інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.

1.2. Федерація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Федерація набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації у встановленому законом порядку. Федерація має необхідні рахунки в банківських установах, самостійний баланс та відокремлене майно. Федерація має право від свого імені укладати договори, набувати майнові, немайнові права та обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.4. Федерація має печатку, штампи, бланки зі своєю назвою та символікою, іншу атрибутику, затверджену Президією Федерації. Символіка реєструється в установленому законом порядку. Федерація має право мати печатку з зображенням символіки.

1.5. Офіційна робоча мова Федерації – українська.

1.6. Назва Федерації:

- українською мовою:

1) повна – Житомирська обласна громадська організація «Федерація риболовного спорту Житомирської області»;

2) скорочена – ЖОГО «ФРСЖО»

- російською мовою:

1) повна – Житомирская областная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Житомирской области»;

2) скорочена – ЖООО «ФРСЖО».

1.7. Федерація має статус місцевої громадської організації та діє на території міста Житомира та Житомирської області.

1.8. Місцезнаходження Федерації: м. Житомир, вул. Шелушкова, №64‑б, кв.9.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Головною метою Федерації є задоволення інтересів та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів та сприяння розвитку риболовного спорту в Житомирській області.

2.2. Завданням Федерації є:

- сприяння розвитку риболовного спорту, підвищенню ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку риболовного спорту в Житомирській області;

- сприяння розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу з метою участі спортсменів області в національних та міжнародних змаганнях;

- розвиток і зміцнення зв’язків з федераціями риболовного спорту України, об’єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національних спортивних організаціях та об’єднаннях;

- пропаганда і сприяння популяризації риболовного спорту, як форми масового відпочинку і зміцнення здоров’я громадян;

- проведення заходів з пропаганди охорони природи, виховання у членів Федерації любові до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання тваринного світу;

- сприяння створенню умов членам Федерації для фізкультурно-оздоровчих заходів;

- організація та проведення конференцій, творчих дискусій, практичних семінарів;

- представлення та захист громадських, культурних, професійних прав та інтересів членів Федерації у державних та громадських організаціях;

- укладення угод зі спеціалізованими юридичними, економічними службами, госпрозрахунковими організаціями, яких потребує Федерація;

- виховання та сприяння розвитку передового досвіду ведення рибальського господарства, любительського риболовного спорту;

- організація громадського контролю за дотриманням правил риболовлі, здійснення заходів по попередженню порушень правил риболовлі та сприянню боротьби з браконьєрством;

- сприяння веденню рибальського господарства на науковій основі.

2.3. Для досягнення мети та завдань Федерація у встановленому законом порядку:

- розробляє і сприяє реалізації програм розвитку риболовного спорту в Житомирській області;

- організовує проведення змагань з риболовного спорту;

- підтримує зв’язки з органами державного управління фізичною культурою та спортом;

- сприяє удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, забезпеченню успішного виступу спортсменів на національних змаганнях;

- виступає з ініціативи та вносить пропозиції з питань співробітництва з розвитку риболовного спорту до органів державної законодавчої влади;

- вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;

- засновує засоби масової інформації;

- подає у відповідні структури матеріали на присвоєння звань, заохочення членів Федерації;

- сприяє виготовленню офіційної, нагородної та сувенірної продукції з символікою Федерації, спортивного інвентарю та обладнання.

3. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

3.1. Членство в Федерації є добровільним та може бути колективним і почесним.

3.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, які досягли 14 років і визнають Статут Федерації, сплачують членські внески та приймають участь у діяльності Федерації.

Вступ до Федерації здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається до місцевого осередку чи Президії Федерації.

Колективним членами Федерації можуть бути колективи підприємств, організацій, установ, закладів.

Прийом колективних членів здійснюється за рішенням Президії Федерації на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, закладу та поданої заяви.

Колективні члени Федерації реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

Почесними членами Федерації можуть бути громадяни, які внесли значний вклад у розвиток риболовного спорту. Почесне членство регулюється положенням, яке затверджує Президія Федерації.

3.3. Члени Федерації мають право:

- обирати і бути обраним до керівних та контролюючих органів Федерації;

- отримувати інформацію з будь-яких питань, що стосуються діяльності Федерації;

- користуватися символікою Федерації;

- брати участь у плануванні та обговоренні підсумків діяльності Федерації;

- вносити пропозиції по усуненню недоліків та покращенню роботи Федерації.

3.4. Члени Федерації зобов’язані:

- дотримуватись положень цього Статуту і виконувати рішення Конференції, керівних та контролюючих органів;

- брати активну участь у діяльності Федерації;

- дотримуватись принципів спортивної етики, справедливості та чесної боротьби;

- своєчасно сплачувати членські внески у розмірі і порядку, встановленому Президією Федерації.

3.5. Членство у Федерації може бути припинено на підставі письмової заяви індивідуального члена Федерації та на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації – колективного члена Федерації, а також за рішенням Президії за:

- несплату членських внесків;

- діяльність, яка суперечить меті і завданням Федерації;

- нанесення Федерації або її членам моральної та матеріальної шкоди.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Вищим керівним органом Федерації є Конференція, яка скликається не рідше ніж один раз на два роки і є правомочною, якщо на ній присутні 2/3 обраних делегатів. Звітно-виборча Конференція проводиться один раз на чотири роки.

Позачергова Конференція може бути скликана або з ініціативи Президії або за письмовою угодою 1/3 членів Федерації. Дата скликання Конференції, порядок денний, регламент обрання керівних органів, порядок обрання делегатів та норма представництва оголошуються не менш ніж за один місяць до початку Конференції.

Рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів від числа обраних делегатів.

Рішення з питань внесення і змін доповнень до Статуту приймаються Конференцією, якщо за них проголосувало не менше 2/3 з числа обраних делегатів.

4.2. Конференція має право вирішувати будь-які питання, пов’язані з діяльністю Федерації.

До виключної компетенції Конференції належать:

- прийняття Статуту та внесення до нього змін та доповнень;

- затвердження звіту керівних органів Федерації;

- затвердження основних напрямків діяльності Федерації;

- обрання Президента, віце-президента, членів Президії та Ревізійної комісії Федерації терміном на чотири роки;

- реалізація права власності на майно та кошти Федерації;

- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Федерації.

4.3. В період між Конференціями роботою Федерації керує Президія. Засідання Президії скликаються Президентом, по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз на чотири місяці.

Засідання Президії є правомочним, коли в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх, у разі рівності голосів, голос Президента Федерації є вирішальним.

4.4. Президія Федерації:

- скликає Конференцію;

- організує виконання рішень, прийнятих на Конференціях;

- вирішує питання, пов’язані з реалізацією довгострокових програм та проектів Федерації;

- вирішує питання, пов’язані зі створенням та діяльністю осередків Федерації та затверджує положення про їх діяльність;

- затверджує річний бюджет, заслуховує та затверджує річні фінансові звіти;

- визначає розмір та порядок сплати членських внесків;

- затверджує зразки нагородної та пам’ятної атрибутики, печаток, штампів та символіки Федерації.

4.5. Президент Федерації обирається на звітно-виборчій Конференції терміном на чотири роки.

У відповідності зі своїми повноваженнями Президент Федерації:

- організовує роботу Президії та Виконкому Федерації з виконання рішень, прийнятих Конференцією;

- представляє інтереси Федерації в державних законодавчих та виконавчих органах, у взаємовідносинах з іншими організаціями, установами, підприємствами та фізичними особами в Україні та за її межами;

- підписує офіційну документацію;

- здійснює оперативне управління майном та коштами Федерації;

- слідкує за відповідністю діяльності Федерації Статуту;

- несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів, забезпечує ведення відповідної документації;

- укладає будь-які договори, угоди та видає накази щодо укладання трудових договорів з штатними працівниками Федерації.

4.6. Заступник Президента Федерації виконує обов’язки Президента Федерації в разі його відсутності.

4.7. Основою Федерації є осередки, які створюються за територіальною ознакою за місцем роботи, проживання чи навчання не менше 3-х членів.

4.8. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Президією Федерації.

Для набуття прав юридичної особи, місцеві осередки реєструються в установленому законом порядку. Місцеві осередки без права юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування.

4.9. Контроль за дотриманням Статуту та фінансово-господарської діяльності Федерації здійснює Ревізійна комісія, яка підзвітна Конференції та склад якої обирається на Конференції Федерації терміном на чотири роки. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням, затвердженим Президією Федерації.

4.10. Відповідальний секретар Федерації обирається з числа членів Федерації, веде реєстр членів Федерації та протоколи Конференції, виконує розпорядження Президента та заступника Президента Федерації, веде документацію Федерації та вирішує інші виробничі питання.

5. МАЙНО ТА КОШТИ ФЕДЕРАЦІЇ

5.1. Кошти та майно Федерації утворюється з таких джерел:

- надходження від членських та інших внесків Федерації;

- надходження від господарської та іншої комерційної, видавничої, рекламної діяльності створених Федерацією госпрозрахункових підприємств і організацій;

- добровільні внески громадян, трудових колективів, творчих спілок, державних, громадських та кооперативних організації та фірм, спонсорів та інше.

5.2. З метою виконання статутних завдань Федерація може здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність, шляхом створення госпрозрахункових організацій та установ з правом юридичної особи.

5.3. Кошти Федерації спрямовуються виключно на виконання статутних завдань та мети. Власником коштів та майна є Федерація, як юридична особа. Кожен окремий член Федерації не має право власності на частку майна та коштів Федерації.

5.4. Федерація, створені нею госпрозрахункові установи, організації та підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

6.1. Припинення діяльності Федерації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

6.2. Ліквідація чи реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 числа обраних депутатів.

6.3. Федерація може бути примусово ліквідована за рішенням суду.

6.4. Майно та кошти Федерації, у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, і за рішенням Конференції повинні бути передані іншій неприбутковій організації, або зараховані в доход держави.

6.5. У випадку ліквідації Федерації всі печатки та штампи здаються в органи внутрішніх справ.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ

7.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються і затверджуються Конференцією Федерації.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту реєструються у встановленому законом порядку.

Последнее обновление 29.12.10 22:13
 
Авторские права © 2021 Федерация Рыболовного Спорта Житомирской Области. Все права защищены.
© Бобошко Сергей aka Creator.